Mobile505 041 394

Usługi na rzecz klientów indywidualnych

I. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 1. Reprezentowanie klienta przed sądem w sprawach:
  • o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia stosunku pracy
  • o przywrócenie do pracy
  • o odszkodowanie w przypadku niesłusznego rozwiązania stosunku pracy 
 2. Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach :
  • o rentę z tytułu niezdolności do pracy w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • o jednorazowe odszkodowanie w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
  • o emeryturę 

 

II. Prawo spółek

 1. Reprezentowanie przed sądem wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub rady nadzorczej w sprawach :
  • o wyłączenie wspólnika
  • o odpowiedzialność członków organów spółki za wyrządzoną szkodę 
  • o odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania w przypadku bezskuteczności egzekucji
 2. Reprezentowanie przed sądami gospodarczymi w sprawach o dokonanie wpisu do KRS
 3. Opiniowanie i sporządzanie umów spółek, aktów założycielskich, statutów i regulaminów organów spółek
 4. Uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek

III. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 1. Reprezentowanie klienta przed sądem w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym między innymi w zakresie :
  • zgłaszania wierzytelności 
  • sprawdzania listy wierzytelności
  • sporządzania zarzutów do planu podziału 
 2. Reprezentowanie dłużnika przed sądem w postępowaniu upadłościowym:
  • z wniosku o ogłoszenie upadłości w sprawach o upadłość konsumencką

IV. Prawo cywilne i rodzinne

 1. Reprezentowanie przed sądem w sprawach cywilnych:
  • o zapłatę
  • o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia
  • o ochronę dóbr osobistych
  • o ochronę praw autorskich i pokrewnych, wynalazków, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych
  • o ochronę uczciwej konkurencji
  • o wpisy w księgach wieczystych
  • o ochronę posiadania
  • o ochronę własności
  • o zniesienie współwłasności
  • o eksmisję
  • o stwierdzenie nabycia spadku
  • o dział spadku
  • o zachowek
  • o ubezwłasnowolnienie
  • o uznanie za zmarłego
  • o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego
 2. Reprezentowanie przed sądem w sprawach rodzinnych:
  • o rozwód
  • o alimenty
  • o separację
  • o podział majątku wspólnego
  • o ograniczenie władzy rodzicielskiej
  • o pozbawienie władzy rodzicielskiej
  • o rozwiązanie przysposobienia
  • o unieważnienie małżeństwa 

V. Prawo podatkowe

 1. Współpraca z doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami
 2. Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 3. Reprezentowanie przed organami podatkowymi  

VI. Prawo karne

 1. Reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawach :
  • o przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
  • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu
  • o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • o przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
  • o przestępstwo zniesławienia i zniewagi
  • o przestępstwa przeciwko środowisku
  • o przestępstwa przeciwko ochronie informacji
  • o przestępstwa przeciwko mieniu
  • o przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
 2. Obrona oskarżonego we wszystkich sprawach karnych
 3. Obrona obwinionego w sprawach o wykroczenie

>

Kancelaria Adwokacka

Tomasz Chmielewski

ul. Z. Hierowskigo 2
40-750 Katowice

Mobile: 505 041 394

Godziny otwarcia

pn.- czw. 1000- 1700

pt. 1000- 1500

Dołącz do nas